top of page

150 Câu Lệnh Prompt Chat GPT dành cho viết quảng cáo Facebook, Google, Instagram..

Sau khi được tham gia khóa học đầu tiên về Chat GPT, sau đây Admin của Asia Transport xin chia sẻ tới Anh/Chị


150 Câu Lệnh Prompt Chat GPT dành cho viết quảng cáo Facebook, Google, Instagram..
 1. Mô hình AIDA là gì và nó có thể được sử dụng như thế nào trong viết quảng cáo?

 2. Làm cách nào tôi có thể sử dụng công thức PAS để tạo bản sao thuyết phục?

 3. Sự khác biệt giữa một tính năng và một lợi ích trong viết quảng cáo là gì?

 4. Làm cách nào tôi có thể sử dụng cách kể chuyện trong bài viết quảng cáo của mình để kết nối với khán giả?

 5. Một số công thức viết quảng cáo phổ biến là gì và chúng có thể được sử dụng như thế nào?

 6. Làm cách nào tôi có thể sử dụng bằng chứng xã hội trong bài viết quảng cáo của mình để tạo lòng tin với khán giả?

 7. Một số phương pháp hay nhất để viết tiêu đề trong copywriting là gì?

 8. Làm cách nào tôi có thể sử dụng những lời kêu gọi cảm xúc trong bài viết quảng cáo của mình để tạo mối liên hệ chặt chẽ với khán giả của mình?

 9. Sự khác biệt giữa viết quảng cáo phản hồi trực tiếp và viết quảng cáo thương hiệu là gì?

 10. Làm cách nào tôi có thể sử dụng tính khan hiếm và cấp bách trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 11. Làm cách nào tôi có thể sử dụng phương pháp kích động-giải quyết vấn đề trong quá trình viết quảng cáo của mình?

 12. Một số lỗi viết quảng cáo phổ biến cần tránh là gì?

 13. Làm cách nào tôi có thể sử dụng các từ có sức mạnh trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 14. Sự khác biệt giữa viết quảng cáo dạng dài và dạng ngắn là gì?

 15. Làm cách nào tôi có thể sử dụng lời chứng thực của khách hàng trong bài viết quảng cáo của mình để tạo lòng tin với khán giả?

 16. Sự khác biệt giữa viết quảng cáo cho web và viết quảng cáo cho bản in là gì?

 17. Làm cách nào tôi có thể sử dụng cách kể chuyện trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 18. Làm cách nào tôi có thể sử dụng phương pháp trước-sau-cầu nối trong bài viết quảng cáo của mình?

 19. Sự khác biệt giữa viết quảng cáo cho B2C so với B2B là gì?

 20. Làm cách nào tôi có thể sử dụng phương pháp kim tự tháp ngược trong bài viết quảng cáo của mình?

 21. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của tính cụ thể trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 22. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của các giác quan trong quá trình viết quảng cáo của mình để tạo kết nối cảm xúc với khán giả?

 23. Một số kỹ thuật sao chép ít được biết đến có thể được sử dụng để tăng chuyển đổi là gì?

 24. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sự hài hước trong bài viết quảng cáo của mình để kết nối với khán giả?

 25. Bạn có thể cho tôi một ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công ngoài mong đợi hoặc khác thường không?

 26. Làm cách nào tôi có thể sử dụng ngôn ngữ cảm giác trong bài viết quảng cáo của mình để tạo kết nối cảm xúc mạnh mẽ hơn với khán giả của mình?

 27. Bạn có thể cung cấp một ví dụ viết quảng cáo thu hút thành công các giác quan không?

 28. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự tương phản trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 29. Bạn có thể cung cấp ví dụ về một chiến dịch sao chép thành công sử dụng sức mạnh của sự tương phản không?

 30. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự liên kết trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 31. Bạn có thể cung cấp ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công sử dụng sức mạnh của sự liên kết không?

 32. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của dự đoán trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 33. Bạn có thể cung cấp ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công sử dụng sức mạnh của dự đoán không?

 34. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự tò mò trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 35. Bạn có thể cung cấp ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công sử dụng sức mạnh của sự tò mò không?

 36. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự hoài niệm trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 37. Bạn có thể cung cấp ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công sử dụng sức mạnh của sự hoài niệm không?

 38. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh bất ngờ trong việc viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 39. Bạn có thể cung cấp một ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công sử dụng sức mạnh của sự ngạc nhiên không?

 40. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự lặp lại trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 41. Bạn có thể cung cấp ví dụ về một chiến dịch sao chép thành công sử dụng sức mạnh của sự lặp lại không?

 42. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của tính độc quyền trong việc viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 43. Bạn có thể cung cấp ví dụ về chiến dịch sao chép thành công sử dụng sức mạnh của tính độc quyền không?

 44. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của thẩm quyền trong việc viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 45. Bạn có thể cung cấp một ví dụ về một chiến dịch sao chép thành công đã sử dụng sức mạnh của chính quyền không?

 46. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự khan hiếm trong việc viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 47. Bạn có thể cung cấp ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công sử dụng sức mạnh của sự khan hiếm không?

 48. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của tính cấp bách trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 49. Bạn có thể cung cấp một ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công sử dụng sức mạnh của sự cấp bách không?

 50. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự đơn giản trong việc viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 51. Bạn có thể cung cấp ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công sử dụng sức mạnh của sự đơn giản không?

 52. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của tính cụ thể trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 53. Bạn có thể cung cấp ví dụ về một chiến dịch sao chép thành công sử dụng sức mạnh của tính cụ thể không?

 54. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự tiếp xúc cá nhân trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 55. Bạn có thể cung cấp ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công sử dụng sức mạnh của sự tiếp xúc cá nhân không?

 56. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của phương pháp tiếp cận 'có lợi cho tôi' trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 57. Bạn có thể cung cấp một ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công đã sử dụng sức mạnh của phương pháp tiếp cận 'có ích lợi gì cho tôi' không?

 58. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của cách tiếp cận 'có lợi cho họ' trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 59. Bạn có thể cung cấp một ví dụ về chiến dịch viết quảng cáo thành công sử dụng sức mạnh của phương pháp 'có lợi cho họ' không?

 60. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của phương pháp tiếp cận 'có lợi cho chúng tôi' trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 61. Bạn có thể cung cấp một ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công đã sử dụng sức mạnh của phương pháp 'có gì trong đó cho chúng tôi' không?

 62. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của phương pháp tiếp cận 'có ích lợi gì cho thế giới' trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 63. Bạn có thể cung cấp một ví dụ về chiến dịch viết quảng cáo thành công sử dụng sức mạnh của phương pháp tiếp cận 'có gì cho thế giới' không?

 64. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của cách tiếp cận 'điều gì sẽ xảy ra trong tương lai' trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 65. Bạn có thể cung cấp một ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công đã sử dụng sức mạnh của phương pháp 'có gì trong đó cho tương lai' không?

 66. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của cách tiếp cận 'có gì trong quá khứ' trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 67. Bạn có thể cung cấp một ví dụ về chiến dịch viết quảng cáo thành công sử dụng sức mạnh của phương pháp 'có gì trong quá khứ' không?

 68. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của cách tiếp cận 'có gì trong đó cho hiện tại' trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 69. Bạn có thể cung cấp một ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công sử dụng sức mạnh của phương pháp 'có gì trong đó cho hiện tại' không?

 70. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của cách tiếp cận 'có gì trong đó cho tương lai và quá khứ' trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 71. Bạn có thể cung cấp một ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công sử dụng sức mạnh của cách tiếp cận 'có gì trong đó cho tương lai và quá khứ' không?

 72. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của cách tiếp cận 'có gì trong đó cho hiện tại, quá khứ và tương lai' trong việc viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 73. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của câu hỏi trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng mức độ tương tác?

 74. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh kể chuyện trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 75. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự quen thuộc trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 76. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự lạ lẫm trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 77. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của điều chưa biết trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 78. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của điều đã biết trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 79. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của tiềm thức trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 80. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của ý thức trong việc viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 81. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự đơn giản trong việc viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 82. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự phức tạp trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 83. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của tiêu cực trong việc viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 84. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự tích cực trong việc viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 85. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của cá nhân trong việc viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 86. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự mạo danh trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 87. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của ngôi thứ nhất trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 88. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của người thứ hai trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 89. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của người thứ ba trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 90. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của hiện tại trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 91. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của quá khứ trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 92. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của tương lai trong việc viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 93. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của giả thuyết trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 94. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự thật trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 95. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của điều kỳ diệu trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 96. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của subliminal trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 97. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của superliminal trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 98. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của lời giới thiệu trực tiếp trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 99. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của gián tiếp trong việc viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 100. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của ẩn ý trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 101. Làm cách nào tôi có thể tạo các tiêu đề hấp dẫn thu hút sự chú ý của người đọc?

 102. Một số thực tiễn tốt nhất để viết bản sao thuyết phục là gì?

 103. Làm cách nào tôi có thể sử dụng cách kể chuyện trong bài viết quảng cáo của mình để kết nối với người đọc?

 104. Một số sai lầm phổ biến cần tránh trong copywriting là gì?

 105. Làm cách nào tôi có thể sử dụng các yếu tố kích hoạt cảm xúc trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?

 106. Một số cách để sử dụng ngôn ngữ hiệu quả trong viết quảng cáo là gì?

 107. Làm cách nào tôi có thể sử dụng bằng chứng xã hội trong bài viết quảng cáo của mình để xây dựng lòng tin?

 108. Một số kỹ thuật để tạo cảm giác cấp bách trong việc viết quảng cáo của tôi là gì?

 109. Làm cách nào tôi có thể sử dụng những từ ngữ mạnh mẽ trong bài viết quảng cáo của mình để tạo ra phản ứng cảm xúc mạnh mẽ?

 110. Một số cách sử dụng sự hài hước trong bài viết quảng cáo của tôi để làm cho thông điệp hấp dẫn hơn là gì?

 111. Làm cách nào tôi có thể sử dụng các kỹ thuật thuyết phục như sự khan hiếm, uy quyền và khả năng thích hợp trong bài viết quảng cáo của mình?

 112. Một số cách sử dụng kể chuyện để làm cho bài viết quảng cáo của tôi hấp dẫn hơn là gì?

 113. Làm cách nào tôi có thể sử dụng cách viết quảng cáo thuyết phục để tăng chuyển đổi trên trang web của mình?

 114. Một số cách để sử dụng viết quảng cáo để xây dựng nhận thức về thương hiệu là gì?

 115. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tăng mức độ tương tác trên mạng xã hội?

 116. Một số cách sử dụng viết quảng cáo để tăng tỷ lệ mở và nhấp qua email là gì?

 117. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tăng doanh số bán hàng trên các trang web thương mại điện tử?

 118. Một số cách sử dụng viết quảng cáo để tăng khả năng tạo khách hàng tiềm năng là gì?

 119. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo các nút kêu gọi hành động hiệu quả?

 120. Một số cách sử dụng copywriting để tạo các trang đích hiệu quả là gì?

 121. Làm cách nào tôi có thể sử dụng viết quảng cáo để tạo mô tả sản phẩm hiệu quả?

 122. Một số cách sử dụng copywriting để tạo các chiến dịch email hiệu quả là gì?

 123. Tôi có thể sử dụng copywriting như thế nào để tạo ra những bức thư bán hàng hiệu quả?

 124. Một số cách để sử dụng copywriting để tạo tài liệu quảng cáo hiệu quả là gì?

 125. Làm cách nào tôi có thể sử dụng viết quảng cáo để tạo đồ họa thông tin hiệu quả?

 126. Một số cách sử dụng viết quảng cáo để tạo tập lệnh video hiệu quả là gì?

 127. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo các tập lệnh podcast hiệu quả?

 128. Một số cách sử dụng viết quảng cáo để tạo các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội hiệu quả là gì?

 129. Làm cách nào tôi có thể sử dụng viết quảng cáo để tạo bản sao quảng cáo hiệu quả?

 130. Một số cách để sử dụng copywriting để tạo khẩu hiệu hiệu quả là gì?

 131. Làm cách nào tôi có thể sử dụng viết quảng cáo để tạo khẩu hiệu hiệu quả?

 132. Một số cách để sử dụng viết quảng cáo để tạo ra những tiếng leng keng hiệu quả là gì?

 133. Làm cách nào tôi có thể sử dụng viết quảng cáo để tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh hiệu quả?

 134. Một số cách sử dụng viết quảng cáo để tạo quảng cáo radio hiệu quả là gì?

 135. Làm cách nào tôi có thể sử dụng viết quảng cáo để tạo quảng cáo truyền hình hiệu quả?

 136. Một số cách để sử dụng viết quảng cáo để tạo biển quảng cáo hiệu quả là gì?

 137. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo bao bì hiệu quả?

 138. Một số cách sử dụng viết quảng cáo để tạo các chiến dịch gửi thư trực tiếp hiệu quả là gì?

 139. Làm cách nào tôi có thể sử dụng viết quảng cáo để tạo tài liệu quảng cáo hiệu quả?

 140. Một số cách sử dụng viết quảng cáo để tạo quảng cáo in hiệu quả là gì?

 141. Làm cách nào tôi có thể sử dụng viết quảng cáo để tạo tờ rơi hiệu quả?

 142. Một số cách để sử dụng viết quảng cáo để tạo biển quảng cáo hiệu quả là gì?

 143. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo áp phích hiệu quả?

 144. Một số cách sử dụng viết quảng cáo để tạo quảng cáo truyền thông xã hội hiệu quả là gì?

 145. Làm cách nào tôi có thể sử dụng viết quảng cáo để tạo quảng cáo tìm kiếm hiệu quả?

 146. Một số cách sử dụng viết quảng cáo để tạo quảng cáo video hiệu quả là gì?

 147. Làm cách nào tôi có thể sử dụng viết quảng cáo để tạo quảng cáo tiếp thị lại hiệu quả?

 148. Làm cách nào tôi có thể sử dụng viết quảng cáo để tạo nam châm dẫn hiệu quả?

 149. Một số cách sử dụng viết quảng cáo để tạo hội thảo trên web hiệu quả là gì?

 150. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo kênh bán hàng hiệu quả?


1.959 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page