top of page

250 câu lệnh Prompt CHAT GPT trong Google Trang Tính

Sau khi được tham gia khóa học đầu tiên về Chat GPT, sau đây Admin của Asia Transport xin chia sẻ tới Anh/Chị


250 câu lệnh prompt google trang tính


Mục lục bài viết

Thông tin cơ bản về Google Trang tính


1.Làm cách nào để tạo trang tính mới trong Google Trang tính?

2.Làm cách nào để đổi tên trang tính trong Google Trang tính?

3.Làm cách nào để xóa một trang tính trong Google Trang tính?

4.Làm cách nào để thay đổi màu của tab trang tính trong Google Trang tính?

5.Làm cách nào để chèn một hàng hoặc cột mới trong Google Trang tính?

6.Làm cách nào để xóa một hàng hoặc cột trong Google Trang tính?

7.Làm cách nào để thay đổi kích thước hàng hoặc cột trong Google Trang tính?

8.Làm cách nào để cố định hàng hoặc cột trong Google Trang tính?

9.Làm cách nào để sắp xếp dữ liệu trong một trang tính trong Google Trang tính?

10.Làm cách nào để lọc dữ liệu trong một trang tính trong Google Trang tính?


Định dạng Google Trang tính

11.Làm cách nào để thay đổi kích thước, màu sắc và kiểu phông chữ trong Google Trang tính?

12.Làm cách nào để căn chỉnh văn bản trong các ô trong Google Trang tính?

13.Làm cách nào để áp dụng đường viền và màu tô cho các ô trong Google Trang tính?

14.Làm cách nào để hợp nhất các ô trong Google Trang tính?

15.Làm cách nào để ngắt dòng văn bản trong các ô trong Google Trang tính?

16.Làm cách nào để thêm hình nền vào trang tính trong Google Trang tính?

17.Làm cách nào để thay đổi ký hiệu tiền tệ mặc định trong Google Trang tính?

18.Làm cách nào để áp dụng định dạng có điều kiện cho các ô trong Google Trang tính?

19.Làm cách nào để tạo danh sách thả xuống trong một ô trong Google Trang tính?

20.Làm cách nào để thêm biểu đồ hoặc đồ thị vào trang tính trong Google Trang tính?


Chức năng Google Trang tính

21.Làm cách nào để sử dụng hàm SUM trong Google Trang tính?

22.Làm cách nào để sử dụng hàm COUNT trong Google Trang tính?

23.Làm cách nào để sử dụng hàm AVERAGE trong Google Trang tính?

24.Làm cách nào để sử dụng hàm MAX và MIN trong Google Trang tính?

25.Làm cách nào để sử dụng chức năng CONCATENATE trong Google Trang tính?

26.Làm cách nào để sử dụng hàm IF trong Google Trang tính?

27.Làm cách nào để sử dụng hàm VLOOKUP trong Google Trang tính?

28.Làm cách nào để sử dụng hàm INDEX và MATCH trong Google Trang tính?

29.Làm cách nào để sử dụng chức năng QUERY trong Google Trang tính?

30.Làm cách nào để sử dụng chức năng NHẬP trong Google Trang tính?


Xác thực dữ liệu Google Trang tính

31.Làm cách nào để đặt xác thực dữ liệu cho các ô trong Google Trang tính?

32.Làm cách nào để tạo công thức tùy chỉnh để xác thực dữ liệu trong Google Trang tính?

33.Làm cách nào để tạo danh sách thả xuống để xác thực dữ liệu trong Google Trang tính?

34.Làm cách nào để tạo xác thực ngày hoặc giờ cho các ô trong Google Trang tính?

35.Làm cách nào để tạo xác thực số nguyên hoặc thập phân cho các ô trong Google Trang tính?

36.Làm cách nào để tạo độ dài hoặc xác thực văn bản cho các ô trong Google Trang tính?

37.Làm cách nào để tạo quy tắc xác thực dữ liệu tùy chỉnh trong Google Trang tính?

38.Làm cách nào để xóa xác thực dữ liệu cho các ô trong Google Trang tính?

39.Làm cách nào để tạo thông báo cảnh báo cho dữ liệu không hợp lệ trong Google Trang tính?

40.Làm cách nào để tạo thông báo đầu vào để xác thực dữ liệu trong Google Trang tính?


Công thức Google Trang tính

41.Làm cách nào để sử dụng hàm SUMIF trong Google Trang tính?

42.Làm cách nào để sử dụng hàm COUNTIF trong Google Trang tính?

43.Làm cách nào để sử dụng hàm SUMIFS và COUNTIFS trong Google Trang tính?

44.Làm cách nào để sử dụng hàm INDEX và MATCH để thực hiện tra cứu trong Google Trang tính?

45.Làm cách nào để sử dụng hàm VLOOKUP để thực hiện tra cứu trong Google Trang tính?

46.Làm cách nào để sử dụng chức năng HLOOKUP trong Google Trang tính?

47.Làm cách nào để sử dụng chức năng OFFSET trong Google Trang tính?

48.Làm cách nào để sử dụng chức năng CHỌN trong Google Trang tính?

49.Làm cách nào để sử dụng hàm IFERROR trong Google Trang tính?

50.Làm cách nào để sử dụng chức năng CONCATENATE để kết hợp văn bản trong Google Trang tính?


Biểu đồ và đồ thị trên Google Trang tính

51.Làm cách nào để tạo biểu đồ hình tròn trong Google Trang tính?

52.Làm cách nào để tạo biểu đồ thanh trong Google Trang tính?

53.Làm cách nào để tạo biểu đồ đường trong Google Trang tính?

54.Làm cách nào để tạo biểu đồ phân tán trong Google Trang tính?

55.Làm cách nào để tạo biểu đồ vùng trong Google Trang tính?

56.Làm cách nào để tạo biểu đồ xếp chồng trong Google Trang tính?

57.Làm cách nào để tùy chỉnh các thành phần biểu đồ trong Google Trang tính?

58.Làm cách nào để thêm nhãn dữ liệu vào biểu đồ trong Google Trang tính?

59.Làm cách nào để thêm đường xu hướng vào biểu đồ trong Google Trang tính?

60.Làm cách nào để nhập dữ liệu từ các nguồn khác để tạo biểu đồ trong Google Trang tính?


Bảng tổng hợp Google Trang tính

61.Làm cách nào để tạo bảng tổng hợp trong Google Trang tính?

62.Làm cách nào để tùy chỉnh các trường của bảng tổng hợp trong Google Trang tính?

63.Làm cách nào để lọc dữ liệu bảng tổng hợp trong Google Trang tính?

64.Làm cách nào để sắp xếp dữ liệu bảng tổng hợp trong Google Trang tính?

65.Làm cách nào để nhóm dữ liệu bảng tổng hợp theo ngày hoặc giờ trong Google Trang tính?

66.Làm cách nào để tạo trường được tính toán trong bảng tổng hợp trong Google Trang tính?

67.Làm cách nào để tạo biểu đồ tổng hợp từ bảng tổng hợp trong Google Trang tính?

68.Làm cách nào để làm mới dữ liệu bảng tổng hợp trong Google Trang tính?

69.Làm cách nào để tạo bảng tổng hợp từ nhiều trang tính trong Google Trang tính?

70.Làm cách nào để sử dụng bảng tổng hợp để tóm tắt các tập dữ liệu lớn trong Google Trang tính?


Macro Google Trang tính

71.Làm cách nào để ghi macro trong Google Trang tính?

72.Làm cách nào để chỉnh sửa macro trong Google Trang tính?

73.Làm cách nào để chạy macro trong Google Trang tính?

74.Làm cách nào để gán phím tắt cho macro trong Google Trang tính?

75.Làm cách nào để xóa macro trong Google Trang tính?

76.Làm cách nào để sử dụng macro để tự động hóa các tác vụ lặp lại trong Google Trang tính?

77.Làm cách nào để sử dụng macro để nhập dữ liệu từ các nguồn bên ngoài trong Google Trang tính?

78.Làm cách nào để sử dụng macro để xuất dữ liệu từ Google Trang tính sang các định dạng khác?

79.Làm cách nào để sử dụng macro để thực hiện các phép tính nâng cao trong Google Trang tính?

80.Làm cách nào để sử dụng macro để định dạng và xóa dữ liệu trong Google Trang tính?


Tập lệnh Google Trang tính

81.Làm cách nào để tạo tập lệnh trong Google Trang tính?

82.Làm cách nào để chỉnh sửa tập lệnh trong Google Trang tính?

83.Làm cách nào để chạy tập lệnh trong Google Trang tính?

84.Làm cách nào để sử dụng tập lệnh để tự động hóa các tác vụ trong Google Trang tính?

85.Làm cách nào để sử dụng tập lệnh để nhập dữ liệu từ các nguồn bên ngoài trong Google Trang tính?

86.Làm cách nào để sử dụng tập lệnh để xuất dữ liệu từ Google Trang tính sang các định dạng khác?

87.Làm cách nào để sử dụng tập lệnh để thực hiện các phép tính nâng cao trong Google Trang tính?

88.Làm cách nào để sử dụng tập lệnh để định dạng và xóa dữ liệu trong Google Trang tính?

89.Làm cách nào để sử dụng tập lệnh để tích hợp Google Trang tính với các dịch vụ khác của Google?

90.Làm cách nào để sử dụng tập lệnh để gửi email từ Google Trang tính?


Mẫu Google Trang tính

91.Làm cách nào để tìm và sử dụng các mẫu trong Google Trang tính?

92.Làm cách nào để tạo mẫu trong Google Trang tính?

93.Làm cách nào để chia sẻ mẫu trong Google Trang tính?

94.Làm cách nào để sử dụng các mẫu để tạo bảng tính ngân sách trong Google Trang tính?

95.Làm cách nào để sử dụng các mẫu để tạo hóa đơn và biên lai trong Google Trang tính?

96.Làm cách nào để sử dụng các mẫu để tạo lịch và lịch trình trong Google Trang tính?

97.Làm cách nào để sử dụng các mẫu để tạo trang tính quản lý dự án và tác vụ trong Google Trang tính?

98.Làm cách nào để sử dụng các mẫu để tạo trang tính kho và cơ sở dữ liệu trong Google Trang tính?

99.Làm cách nào để sử dụng các mẫu để tạo danh sách liên hệ và trang gửi thư trong Google Trang tính?

100.Làm cách nào để sử dụng mẫu để tạo biểu đồ và sơ đồ trong Google Trang tính?


Cộng tác trên Google Trang tính

101.Làm cách nào để chia sẻ một trang tính với những người khác trong Google Trang tính?

102.Làm cách nào để đặt quyền cho người khác trên một trang tính được chia sẻ trong Google Trang tính?

103.Làm cách nào để cộng tác trên một trang tính theo thời gian thực trong Google Trang tính?

104.Làm cách nào để tôi để lại nhận xét trên một trang tính trong Google Trang tính?

105.Làm cách nào để tôi nhận được thông báo về các thay đổi trên một trang tính được chia sẻ trong Google Trang tính?

106.Làm cách nào để sử dụng lịch sử phiên bản để xem và khôi phục các phiên bản trước của trang tính trong Google Trang tính?

107.Làm cách nào để sử dụng chế độ Đề xuất để thay đổi trang tính được chia sẻ trong Google Trang tính?

108.Làm cách nào để sử dụng chế độ So sánh để xem sự khác biệt giữa các phiên bản của trang tính được chia sẻ trong Google Trang tính?

109.Làm cách nào để sử dụng tính năng Phạm vi bảo vệ để khóa một số ô nhất định trên một trang tính được chia sẻ trong Google Trang tính?

110.Làm cách nào để sử dụng tính năng Xác thực dữ liệu để hạn chế nhập dữ liệu trên một trang tính dùng chung trong Google Trang tính?


Tích hợp Google Trang tính

111.Làm cách nào để nhập dữ liệu từ các nguồn khác vào Google Trang tính?

112.Làm cách nào để xuất dữ liệu từ Google Trang tính sang các định dạng khác?

113.Làm cách nào để tích hợp Google Trang tính với các dịch vụ khác của Google?

114.Làm cách nào để tích hợp Google Trang tính với các dịch vụ không phải của Google?

115.Làm cách nào để sử dụng Google Trang tính làm nguồn dữ liệu cho các ứng dụng khác?

116.Làm cách nào để tự động chuyển dữ liệu giữa Google Trang tính và các dịch vụ khác bằng tập lệnh?

117.Làm cách nào để sử dụng Zapier để kết nối Google Trang tính với các dịch vụ khác?

118.Làm cách nào để sử dụng IFTTT để kết nối Google Trang tính với các dịch vụ khác?

119.Tôi làm cách nào để sử dụng API Google Trang tính để kết nối với các dịch vụ khác?

120.Làm cách nào để sử dụng các tiện ích bổ sung của Google Trang tính để mở rộng chức năng của nó?


Bảo mật Google Trang tính

121.Google Trang tính an toàn đến mức nào?

122.Làm cách nào để bật xác thực hai yếu tố cho tài khoản Google Trang tính của tôi?

123.Làm cách nào để thiết lập mật khẩu cho một trang tính trong Google Trang tính?

124.Làm cách nào để sử dụng tính năng Bảo vệ trang tính để khóa các ô hoặc phạm vi nhất định trong trang tính?

125.Làm cách nào để sử dụng tính năng Xác thực dữ liệu để hạn chế nhập dữ liệu trên một trang tính?

126.Làm cách nào để sử dụng tính năng Định dạng có điều kiện để đánh dấu dữ liệu nhạy cảm trong trang tính?

127.Làm cách nào để sử dụng tính năng Tìm và Thay thế để tìm kiếm và xóa dữ liệu nhạy cảm trong một trang tính?

128.Làm cách nào để sử dụng tính năng Nhật ký kiểm tra để theo dõi các thay đổi được thực hiện đối với trang tính?

129.Làm cách nào để sử dụng tính năng Nhật ký truy cập để xem ai đã truy cập một trang tính?

130.Làm cách nào để chỉ chia sẻ một tab trong Google Trang tính?


Công thức nâng cao của Google Trang tính

131.Làm cách nào để sử dụng chức năng TÓM TẮT trong Google Trang tính?

132.Làm cách nào để sử dụng đồng thời các hàm IF, AND và OR trong Google Trang tính?

133.Làm cách nào để sử dụng hàm INDEX và MATCH để tìm giá trị trong một ô cụ thể trong Google Trang tính?

134.Làm cách nào để sử dụng các hàm văn bản trong Google Trang tính (ví dụ: UPPER, LOWER, PROPER, CONCATENATE)?

135.Làm cách nào để sử dụng chức năng ngày và giờ trong Google Trang tính (ví dụ: NGAY BÂY GIỜ, HÔM NAY, NĂM, THÁNG, NGÀY)?

136.Làm cách nào để sử dụng các hàm lồng nhau trong Google Trang tính (ví dụ: IF bên trong SUM, COUNTIF bên trong SUMIFS)?

137.Làm cách nào để sử dụng các chức năng tra cứu trong Google Trang tính (ví dụ: VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH)?

138.Tôi làm cách nào để sử dụng các chức năng tham chiếu động trong Google Trang tính (ví dụ: GIÁN TIẾP, TỈ LỆ)?

139.Làm cách nào để sử dụng định dạng có điều kiện với các công thức tùy chỉnh trong Google Trang tính?

140.Làm cách nào để sử dụng chức năng Truy vấn của Google Trang tính để lọc và sắp xếp dữ liệu?


Các tính năng nâng cao của Google Trang tính

141.Làm cách nào để tạo và sử dụng các dải ô được đặt tên trong Google Trang tính?

142.Làm cách nào để sử dụng tính năng Khám phá của Google Trang tính để trích xuất thông tin chi tiết từ dữ liệu?

143.Làm cách nào để sử dụng tính năng xác thực Dữ liệu của Google Trang tính để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu?

144.Làm cách nào để sử dụng trình chỉnh sửa Google Sheets Script để tạo các chức năng tùy chỉnh?

145.Làm cách nào để sử dụng các mẫu có sẵn trong Google Trang tính để tạo các loại tài liệu khác nhau?

146.Làm cách nào để sử dụng tính năng tự động điền của Google Trang tính để điền dữ liệu nhanh chóng?

147.Làm cách nào để sử dụng chức năng IMPORTXML của Google Trang tính để nhập dữ liệu từ web?

148.Làm cách nào để sử dụng chức năng IMPORTJSON của Google Trang tính để nhập dữ liệu từ web?

149.Làm cách nào để sử dụng chức năng IMPORTRANGE của Google Trang tính để nhập dữ liệu từ các trang tính khác?

150.Làm cách nào để sử dụng chức năng HYPERLINK của Google Trang tính để tạo liên kết đến các trang tính hoặc trang web khác?


Quản lý dữ liệu Google Trang tính

151.Làm cách nào để sử dụng chức năng QUERY của Google Trang tính để lọc và sắp xếp dữ liệu?

152.Làm cách nào để sử dụng chức năng Google Sheets FILTER để lọc dữ liệu dựa trên các tiêu chí?

153.Làm cách nào để sử dụng chức năng SORT của Google Trang tính để sắp xếp dữ liệu dựa trên tiêu chí?

154.Làm cách nào để sử dụng chức năng TRANSPOSE của Google Trang tính để lật các hàng và cột trong một trang tính?

155.Làm cách nào để sử dụng chức năng Google Sheets SPLIT để chia dữ liệu thành các cột khác nhau?

156.Làm cách nào để sử dụng chức năng JOIN của Google Trang tính để kết hợp dữ liệu từ các cột khác nhau?

157.Làm cách nào để sử dụng chức năng DUY NHẤT của Google Trang tính để xóa các bản sao khỏi một trang tính?

158.Làm cách nào để sử dụng chức năng CONCATENATE của Google Trang tính để nối dữ liệu từ các ô khác nhau?

159.Làm cách nào để sử dụng chức năng TRANSLATE của Google Trang tính để dịch dữ liệu trong trang tính?

160.Làm cách nào để sử dụng chức năng Google Sheets CLEAN để xóa các ký tự không mong muốn khỏi dữ liệu trong trang tính?


Biểu đồ nâng cao trên Google Trang tính

161.Tôi làm cách nào để sử dụng trình chỉnh sửa Biểu đồ của Google Trang tính để tùy chỉnh các thành phần biểu đồ?

162.Làm cách nào để sử dụng các tùy chọn kiểu Biểu đồ của Google Trang tính để thay đổi hình thức của biểu đồ?

163.Tôi làm cách nào để sử dụng các tùy chọn hoạt ảnh của Biểu đồ Google Trang tính để làm cho biểu đồ có tính tương tác cao hơn?

164.Làm cách nào để sử dụng các tùy chọn trục Biểu đồ của Google Trang tính để tùy chỉnh trục x và y của biểu đồ?

165.Tôi làm cách nào để sử dụng các tùy chọn đường lưới Biểu đồ Google Trang tính để thêm đường lưới vào biểu đồ?

166.Tôi làm cách nào để sử dụng các tùy chọn chú giải Biểu đồ Google Trang tính để tùy chỉnh chú giải của biểu đồ?

167.Làm cách nào để sử dụng các tùy chọn đường xu hướng của Biểu đồ Google Trang tính để thêm đường xu hướng vào biểu đồ?

168.Làm cách nào để sử dụng các tùy chọn thanh lỗi của Biểu đồ Google Trang tính để thêm các thanh lỗi vào biểu đồ?

169.Làm cách nào để sử dụng tùy chọn nhãn dữ liệu của Biểu đồ Google Trang tính để thêm nhãn dữ liệu vào biểu đồ?

170.Làm cách nào để sử dụng các tùy chọn chuỗi Biểu đồ của Google Trang tính để tùy chỉnh chuỗi dữ liệu trong biểu đồ?


Bảng tổng hợp nâng cao của Google Trang tính

171.Làm cách nào để sử dụng các tùy chọn bảng Pivot của Google Trang tính để tùy chỉnh bố cục bảng tổng hợp?

172.Làm cách nào để sử dụng các tùy chọn bộ lọc bảng Pivot của Google Trang tính để lọc dữ liệu trong bảng tổng hợp?

173.Làm cách nào để sử dụng các tùy chọn sắp xếp bảng Pivot của Google Trang tính để sắp xếp dữ liệu trong bảng tổng hợp?

174.Làm cách nào để sử dụng các tùy chọn nhóm bảng Pivot của Google Trang tính để nhóm dữ liệu theo các tiêu chí nhất định trong bảng tổng hợp?

175.Làm cách nào để sử dụng các tùy chọn tính toán bảng Pivot của Google Trang tính để thực hiện các phép tính trên dữ liệu trong bảng tổng hợp?

176.Làm cách nào để sử dụng các tùy chọn định dạng bảng Pivot của Google Trang tính để định dạng dữ liệu trong bảng tổng hợp?

177.Làm cách nào để sử dụng các tùy chọn định dạng có điều kiện của bảng Google Trang tính Pivot để đánh dấu dữ liệu trong bảng tổng hợp?

178.Tôi làm cách nào để sử dụng các tùy chọn biểu đồ bảng Pivot của Google Trang tính để tạo biểu đồ từ bảng tổng hợp?

179.Làm cách nào để sử dụng các tùy chọn công thức của bảng Pivot trong Google Trang tính để tạo công thức tùy chỉnh cho bảng tổng hợp?

180.Làm cách nào để sử dụng các tùy chọn xuất bảng Pivot của Google Trang tính để xuất dữ liệu từ bảng tổng hợp sang các định dạng khác?

Trực quan hóa dữ liệu Google Trang tính

181.Tôi làm cách nào để sử dụng tính năng bản đồ nhiệt của Google Trang tính để trực quan hóa dữ liệu?

182.Tôi làm cách nào để sử dụng tính năng bản đồ của Google Trang tính để trực quan hóa dữ liệu?

183.Tôi làm cách nào để sử dụng tính năng biểu đồ Gantt của Google Trang tính để trực quan hóa các mốc thời gian của dự án?

184.Tôi làm cách nào để sử dụng tính năng biểu đồ thác nước của Google Trang tính để trực quan hóa dữ liệu?

185.Tôi làm cách nào để sử dụng tính năng biểu đồ hình nến của Google Trang tính để trực quan hóa dữ liệu?

186.Tôi làm cách nào để sử dụng tính năng sơ đồ cây của Google Trang tính để trực quan hóa dữ liệu?

187.Tôi làm cách nào để sử dụng tính năng thước đo của Google Trang tính để trực quan hóa dữ liệu?

188.Tôi làm cách nào để sử dụng tính năng sơ đồ Sankey của Google Trang tính để trực quan hóa dữ liệu?

189.Tôi làm cách nào để sử dụng tính năng biểu đồ tần suất của Google Trang tính để trực quan hóa các mốc thời gian của dự án?

190.Tôi làm cách nào để sử dụng tính năng biểu đồ phân tán của Google Trang tính để trực quan hóa dữ liệu?


Phân tích dữ liệu Google Trang tính

191.Tôi làm cách nào để sử dụng các chức năng thống kê của Google Trang tính để phân tích dữ liệu?

192.Làm cách nào để sử dụng phân tích hồi quy và tương quan của Google Trang tính để phân tích dữ liệu?

193.Làm cách nào để sử dụng phép kiểm tra chi bình phương của Google Trang tính để phân tích dữ liệu?

194.Tôi làm cách nào để sử dụng thử nghiệm giả thuyết của Google Trang tính để phân tích dữ liệu?

195.Làm cách nào để sử dụng kiểm tra t của Google Trang tính để phân tích dữ liệu?

196.Tôi làm cách nào để sử dụng kiểm tra ANOVA của Google Trang tính để phân tích dữ liệu?

197.Tôi làm cách nào để sử dụng mô phỏng Google Trang tính Monte Carlo để phân tích dữ liệu?

198.Tôi làm cách nào để sử dụng phân tích cây quyết định của Google Trang tính để phân tích dữ liệu?

199.Làm cách nào để sử dụng phân tích thành phần chính (PCA) của Google Trang tính để phân tích dữ liệu?

200.Làm cách nào để sử dụng phân tích nhân tố Google Trang tính để phân tích dữ liệu?


Tập lệnh nâng cao trên Google Trang tính

201.Làm cách nào để sử dụng trình chỉnh sửa Google Sheets Script để tạo các chức năng tùy chỉnh?

202.Làm cách nào để sử dụng trình chỉnh sửa Google Sheets Script để tự động hóa các tác vụ?

203.Làm cách nào để sử dụng trình chỉnh sửa Google Sheets Script để tạo menu tùy chỉnh?

204.Làm cách nào để sử dụng trình chỉnh sửa Google Sheets Script để tạo hộp thoại tùy chỉnh?

205.Làm cách nào để sử dụng trình chỉnh sửa Google Sheets Script để tạo trình kích hoạt tùy chỉnh?

206.Làm cách nào để sử dụng trình chỉnh sửa Google Sheets Script để tạo macro tùy chỉnh?

207.Làm cách nào để sử dụng trình chỉnh sửa Google Sheets Script để tạo các chức năng nhập tùy chỉnh?

208.Tôi làm cách nào để sử dụng trình chỉnh sửa Google Sheets Script để tạo các chức năng xuất tùy chỉnh?

209.Làm cách nào để sử dụng trình chỉnh sửa Google Sheets Script để tạo các chức năng xác thực tùy chỉnh?

210.Làm cách nào để sử dụng trình chỉnh sửa Google Sheets Script để tạo các chức năng báo cáo tùy chỉnh?


Định dạng nâng cao của Google Trang tính

211.Tôi làm cách nào để sử dụng tính năng kiểu Google Trang tính để định dạng dữ liệu?

212.Làm cách nào để sử dụng tính năng chủ đề của Google Trang tính để định dạng dữ liệu?

213.Làm cách nào để sử dụng tính năng định dạng số tùy chỉnh của Google Trang tính để định dạng dữ liệu?

214.Làm cách nào để sử dụng tính năng định dạng ngày tùy chỉnh của Google Trang tính để định dạng dữ liệu?

215.Làm cách nào để sử dụng tính năng định dạng thời gian tùy chỉnh của Google Trang tính để định dạng dữ liệu?

216.Làm cách nào để sử dụng tính năng định dạng tiền tệ tùy chỉnh của Google Trang tính để định dạng dữ liệu?

217.Làm cách nào để sử dụng tính năng định dạng phần trăm tùy chỉnh của Google Trang tính để định dạng dữ liệu?

218.Làm cách nào để sử dụng tính năng định dạng văn bản tùy chỉnh của Google Trang tính để định dạng dữ liệu?

219.Làm cách nào để sử dụng tính năng định dạng ô tùy chỉnh của Google Trang tính để định dạng dữ liệu?

220.Làm cách nào để sử dụng tính năng định dạng công thức tùy chỉnh của Google Trang tính để định dạng dữ liệu?


Xác thực dữ liệu Google Trang tính

221.Tôi làm cách nào để sử dụng tính năng xác thực Dữ liệu của Google Trang tính để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu?

222.Làm cách nào để sử dụng tính năng xác thực Dữ liệu của Google Trang tính để hạn chế nhập dữ liệu?

223.Làm cách nào để sử dụng tính năng xác thực Dữ liệu Google Trang tính để tạo danh sách thả xuống?

224.Làm cách nào để sử dụng tính năng xác thực Dữ liệu của Google Trang tính để đặt quy tắc xác thực dữ liệu?

225.Làm cách nào để sử dụng tính năng xác thực Dữ liệu của Google Trang tính để tạo các công thức xác thực tùy chỉnh?

226.Làm cách nào để sử dụng tính năng xác thực Dữ liệu Google Trang tính để thêm thông báo lỗi tùy chỉnh?

227.Làm cách nào để sử dụng tính năng xác thực Dữ liệu Google Trang tính để hiển thị thông báo nhập tùy chỉnh?

228.Làm cách nào để sử dụng tính năng xác thực Dữ liệu của Google Trang tính để áp dụng xác thực cho nhiều ô?

229.Làm cách nào để sử dụng tính năng xác thực Dữ liệu của Google Trang tính để sao chép các quy tắc xác thực sang các trang tính khác?

230.Làm cách nào để sử dụng tính năng xác thực Dữ liệu của Google Trang tính để xóa các quy tắc xác thực?


Dọn dẹp dữ liệu Google Trang tính

231.Làm cách nào để sử dụng chức năng Google Sheets CLEAN để xóa các ký tự không mong muốn khỏi dữ liệu trong trang tính?

232.Làm cách nào để sử dụng tính năng Tìm và Thay thế của Google Trang tính để tìm kiếm và xóa dữ liệu không mong muốn trong một trang tính?

233.Làm cách nào để sử dụng tính năng Chuyển văn bản thành cột của Google Trang tính để tách dữ liệu thành các cột khác nhau?

234.Làm cách nào để sử dụng chức năng TRIM của Google Trang tính để xóa khoảng trắng thừa khỏi dữ liệu trong trang tính?

235.Làm cách nào để sử dụng tính năng Xóa trùng lặp của Google Trang tính để xóa dữ liệu trùng lặp trong một trang tính?

236.Làm cách nào để sử dụng tính năng điền Flash của Google Trang tính để tự động điền dữ liệu vào một trang tính?

237.Làm cách nào để sử dụng chức năng TRANSLATE của Google Trang tính để dịch dữ liệu trong trang tính?

238.Làm cách nào để sử dụng các chức năng Văn bản của Google Trang tính (ví dụ: UPPER, LOWER, PROPER, CONCATENATE) để xóa và định dạng dữ liệu trong một trang tính?

239.Làm cách nào để sử dụng chức năng LỌC của Google Trang tính để lọc và xóa dữ liệu không mong muốn?

240.Làm cách nào để sử dụng chức năng REPLACE của Google Trang tính để thay thế các giá trị cụ thể trong một trang tính?


Bảo vệ dữ liệu Google Trang tính

241.Tôi làm cách nào để sử dụng tính năng Bảo vệ dữ liệu của Google Trang tính để bảo vệ các ô không bị chỉnh sửa?

242.Tôi làm cách nào để sử dụng tính năng Bảo vệ dữ liệu của Google Trang tính để bảo vệ trang tính không bị chỉnh sửa?

243.Tôi làm cách nào để sử dụng tính năng Bảo vệ dữ liệu của Google Trang tính để bảo vệ phạm vi khỏi việc chỉnh sửa?

244.Làm cách nào để sử dụng tính năng Bảo vệ dữ liệu của Google Trang tính để đặt mật khẩu bảo vệ cho một trang tính?

245.Làm cách nào để sử dụng tính năng Bảo vệ dữ liệu của Google Trang tính để đặt quy tắc định dạng có điều kiện cho các ô được bảo vệ?

246.Làm cách nào để sử dụng tính năng bảo vệ Dữ liệu của Google Trang tính để cho phép một số người dùng nhất định chỉnh sửa các ô được bảo vệ?

247.Làm cách nào để sử dụng tính năng Bảo vệ dữ liệu của Google Trang tính để tạo thông báo cảnh báo cho người dùng trước khi chỉnh sửa các ô được bảo vệ?

248.Tôi làm cách nào để sử dụng tính năng Bảo vệ dữ liệu của Google Trang tính để tạo thông báo lỗi tùy chỉnh cho những người dùng cố gắng chỉnh sửa các ô được bảo vệ?

249.Làm cách nào để sử dụng tính năng bảo vệ Dữ liệu của Google Trang tính để theo dõi các thay đổi được thực hiện đối với các ô được bảo vệ?

250.Làm cách nào để sử dụng tính năng bảo vệ Dữ liệu của Google Trang tính để thu hồi quyền truy cập vào các ô được bảo vệ?

761 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page